Pozbawienie wolności jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów kar. Podstawowe kwestie związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności zostały uregulowane w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Kiedy oskarżony może ubiegać się o odroczenie wykonania kary i na jakich warunkach?

Rodzaje kar wg. Kodeksu karnego

Kodeks karny przewiduje aż sześć rodzajów kar: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności polega na odosobnieniu osoby skazanej na określony okres czasu w zakładzie karnym – w polskim prawie może być ona wymierzona na czas od jednego miesiąca do 15 lat, o czym mówi art. 37 Kodeksu karnego. Przepisy szczególne określają górne i dolne granice za poszczególne przestępstwa oraz zasady wymiaru kary.

Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary?

Zgodnie z art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego, sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby, na którą zapadł skazany, a która uniemożliwia wykonanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, który poprzez umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Kodeks przewiduje również możliwość odroczenia wykonania kary, w przypadku gdy jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Przesłanką odroczenia wykonania kary jest także przekroczenie w skali kraju liczby osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W przypadku przepełnienia osadzonych, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Nie udziela się go jednak skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 oraz art. 65 Kodeksu karnego. W stosunku do kobiety ciężarnej oraz osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Dobrze wiedzieć, że odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku (wyjątek stanowią kobiety ciężarne oraz te, sprawujące opiekę nad dziećmi). Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki policji w określonych odstępach czasu, poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym oraz uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Jak widać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest możliwe, jednak ziścić się przesłanki przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym.