Podziału majątku można dokonać przed rozwodem, w jego trakcie lub po ukończeniu całego procesu w oddzielnym postępowaniu. Przed jego rozpoczęciem warto jednak wiedzieć, co należy do majątku wspólnego, a co jest już majątkiem osobistym małżonków.

Sposoby podziału majątku

Wspólny majątek można podzielić zawartą ugodą lub poprzez wyrok sądu. Początkowo, rozdział tym pierwszym sposobem jest częściej proponowany, ponieważ jest o wiele szybszy i tańszy niż rozprawa sądowa. Właściwe i profesjonalne negocjacje mogą przynieść więcej korzyści dwóm stronom, a cała procedura jest o wiele mniej stresująca, aniżeli postępowanie w sądzie. Oprócz sposobu podziału kwestią sporną jest także to, co dzielimy. Bardzo często punktem kulminacyjnym jest przesądzenie praw do nieruchomości, która nierzadko jest najważniejszą i największą wartością sporu. Sąd przyznając nieruchomość jednemu z małżonków nie będzie rozstrzygał tego, który z byłych małżonków ma spłacać kredyt zaciągnięty na zakup czy wybudowanie nieruchomości. Te kwestie będzie w dalszym ciągu regulowała umowa byłych małżonków z bankiem – konieczne może okazać się wyłączenie jednego z nich z umowy kredytowej. Mimo to, sąd dzieląc majątek musi uwzględnić wysokość hipoteki obciążającej nieruchomość. Oznacza to, że ustalając wysokość spłat na rzecz danego partnera oraz przyznając własność nieruchomości drugiemu z nich, winien wziąć pod uwagę jej wartość pomniejszoną o wartość kredytu.

Majątek wspólny a osobisty

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy między małżonkami wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Dobra nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Podział reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do majątku wspólnego należą m.in.: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym. Z kolei do majątku osobistego należą m.in.:

  • dobra nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
  • majątek uzyskany przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
  • przedmioty nabyte z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo na skutek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy renty),
  • prawa autorskie i pokrewne,
  • prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Sprawy rozwodowe z podziałem majątku wspólnego zawsze są emocjonujące, m.in. dlatego, że zamykają pewien etap w życiu, podsumowując cały dotychczasowy materialny dobytek małżonków. W takim wypadku wszelkie formalności i negocjacje warto zostawić w rękach dobrego prawnika, który odpowiednio zadba o nasze interesy.