Przejmowanie majątku po osobie zmarłej może być stresującym procesem, szczególnie w przypadku istnienia nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca przejmuje majątek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi zmarłego. Mówiąc dokładniej, wierzyciel będzie mógł domagać się od spadkobiercy spłaty długów zmarłego tylko w wysokości nieprzekraczającej wartość nabytego majątku. To przeciwieństwo prostego przyjęcia spadku, w przypadku którego długi dziedziczy się bez ograniczeń. Funkcją tego przepisu prawnego jest ochrona interesów spadkobiercy i ochronienie go przed koniecznością uregulowania zobowiązań finansowych zmarłego. Ciąży jednak na nim konieczność sporządzenia spisu inwentarza lub jego wykazu.

Spis lub wykaz inwentarza – czym jest i co musi być w nim zawarte?

Dokumenty te przygotowuje się na skutek postanowienia sądowego, a także na wniosek innego spadkobiercy lub wykonawcy testamentu, wierzyciela albo innej osoby, która udowodni, że zmarły miał wobec niej nieuregulowane należności finansowe. Spis lub wykaz inwentarza wykonuje komornik. W dokumencie wymienione powinny zostać wszystkie dziedziczone przedmioty wraz z ich wartością, a także długi zmarłego i ich wysokość. Wykaz lub spis musi zostać przygotowany skrupulatnie i starannie – zgodnie z przepisami, celowe pominięcie części spadku lub przedmiotów windykacji może skutkować przerwaniem ograniczenia odpowiedzialności za długi zmarłego.

Czy trzeba składać oświadczenie o przyjęciu spadku?

Mimo powyższych zobowiązań, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza często określane jest jako najbezpieczniejsza forma dziedziczenia majątku po zmarłym. Spadkobierca może złożyć oświadczenie o przyjęciu (lub odrzuceniu) majątku w takiej formie w sądzie rejonowym lub u notariusza. Termin na przygotowanie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule powołania. Jeśli w tym czasie spadkobierca nie zawiadomi sądu ani notariusza o chęci lub odmowie przejęcia majątku po zmarłym, spadek z dobrodziejstwem inwentarza otrzymywany jest automatycznie.