Istnieją różne wymogi formalne, jakie powinny spełniać pisma procesowe. W przypadku pozwu o rozwód należy do nich na przykład określenie sądu, do którego jest on kierowany, a także oznaczenie osoby sporządzającej pismo (dane osobowe, adres, numer PESEL). W jego treści należy także doprecyzować, czy:

  • wnioskujemy o rozwiązanie małżeństwa bez winy żadnego z małżonków,
  • żądamy orzeczenia o winie jednego z nich,
  • chcemy uznania winy obopólnej.

Załączniki do pozwu rozwodowego

Ogólne sformułowanie „papiery rozwodowe” oznacza dokumenty, które powinny zostać załączone do wniosku. To między innymi odpis aktu potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a także informacje na temat dzieci – jeśli oczywiście strony są rodzicami. Tu również wystarczy skrócony odpis aktu urodzenia, który można otrzymać w urzędzie stanu cywilnego.

Należy przedstawić też dokumenty dotyczące zarobków i ich wysokości – mogą by rozpatrywane na przykład w celach alimentacyjnych. W uzasadnionych przypadkach do wniosku załączana jest także dokumentacja medyczna małżonków, ale i ich dzieci.

Możliwe uzasadnienia pozwu

Sądowi należy także przedstawić wspomniane w tytule podstawy pozwu rozwodowego. Mowa tu o wszelkich udokumentowanych przyczynach, z powodu których doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli żądamy uznania winy jednego z małżonków, musimy dostarczyć dowody na to, że to właśnie jego lub jej działania przyczyniły się do decyzji o rozstaniu. Mogą to być na przykład dowody zdrady (bilingi telefoniczne, zdjęcia itp.) Pozew o rozwód może być też uzasadniony m.in.:

  • zaniedbywaniem obowiązków rodzicielskich,
  • znieważaniem i przemocą fizyczna wobec współmałżonka, dzieci lub osób bliskich, a także groźbami i związaną z nimi obawą o zdrowie i życie,
  • niepodejmowaniem pracy zarobkowej mimo braku uzasadnienia,
  • niezgodnością charakterów i różnicą światopoglądów, a także ich wpływem na kontakt między małżonkami,
  • zatajeniem przed współmałżonkiem niektórych faktów z przeszłości: niepoinformowaniem o zaburzeniach psychicznych, wyrokach czy popełnieniu czynów karalnych.

W przypadku braku udokumentowanych dowodów za podstawę pozwu rozwodowego posłużyć mogą zeznania świadków. Jeśli zaś strony chcą zakończyć małżeństwo bez orzekania o winie, zwykle wystarczy tylko przedstawienie odpisu aktu małżeństwa.