Wiele spraw rozwodowych ma burzliwy charakter, ale niektóre aspekty strony mogą ustalić między sobą w drodze porozumienia. Przykładowo, podziału majątku można dokonać jeszcze przed rozwodem, pod warunkiem, że małżonkowie przed notariuszem podpiszą umowę majątkowa małżeńską o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wówczas małżonkowie mogą zawrzeć umowę, którą należy sporządzić na piśmie, a w jej treści wyszczególnić jakie części mienia przypadają komu i jak pomiędzy partnerami podzielone są długi.

Podział majątku przed rozwodem odbywa się na zasadzie porozumienia między małżonkami. Partnerzy nierzadko korzystają wtedy z pomocy prawnika lub bezstronnego mediatora. Adwokat pomaga w sformułowaniu roszczeń i zwraca uwagę na aspekty prawne, których obie ze stron mogły być zupełnie nieświadome. Jednym z nich może być na przykład możliwość rozdzielenia dóbr w nierównych proporcjach – na przykład 40% do 60% – ustalanych na podstawie tego, w jakim stopniu każda ze stron przyczyniła się do ich zgromadzenia.

Co trzeba zrobić w celu podziału majątku?

Jednym z pierwszych kroków, jakie trzeba podjąć w przypadku podziału majątku przed rozwodem, jest ustalenie tego, co zalicza się do majątku wspólnego, a co do osobistego. Do tej drugiej grupy należą wszelkie dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego; pierwsza obejmuje zaś przedmioty majątkowe nabyte po ślubie, o ile nie podpisano innych ustaleń. Kolejnym krokiem jest wycena wspólnie posiadanych dóbr. Tutaj można skorzystać z usług rzeczoznawcy, który określi wartość posiadanego mieszkania czy pojazdu. Co ważne, nieruchomości dzieli się na podstawie aktu notarialnego – konieczne będzie więc udanie się do notariusza. Do podziału majątku przed rozwodem niezbędne będzie też zgromadzenie rozmaitych dokumentów: faktur, paragonów, wyciągów bankowych czy kopii umów o kredyt.

Czy warto szukać ugody w sprawie podziału majątku?

Możliwość dojścia do porozumienia przed rozwodem z pewnością warto rozważyć i zasugerować drugiemu z partnerów. Innym wyjściem jest jedynie rozstrzygnięcie sprawy przed sądem, na które czasami czeka się miesiącami, a rezultat może być niezadowalający. Oczywiście podział majątku na podstawie ugody zawartej między małżonkami również wiąże się z różnymi negatywnymi emocjami, ale w tym przypadku to właśnie od stron sporu zależy najwięcej.