Pomimo obowiązkowych szkoleń BHP oraz przestrzegania w zakładach wszelkich procedur bezpieczeństwa, niekiedy dochodzi do sytuacji, które mogą kończyć się trwałym lub przejściowym urazem.

Wypadek przy pracy – kiedy możemy o nim mówić?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o sytuacji takiej mówimy, kiedy zdarzenia to miało miejsce podczas wykonywania czynności w siedzibie firmy oraz w czasie realizowania zadań na rzecz przełożonego nawet bez wyraźnego polecenia.

Definicja to obejmuje również wydarzenia, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu, a miały miejsce w czasie podroży służbowej, oraz w przypadku przemieszczania się danej osoby z placówki firmy do innego miejsca w celach zawodowych.

Zgłaszanie wydarzenia

Jeśli nastąpił wypadek podczas pracy, poszkodowany powinien najszybciej zgłosić (jeśli jest w stanie) to zdarzenia przełożonemu. Osoby widzące to zdarzenia, również powinni to zrobić, ale sytuację tę muszą opisać na stosownym piśmie i następnie dostarczyć ją przełożonemu.

Po zgłoszeniu, poszkodowanemu powinna zostać udzielona pomoc – w zależności od incydentu może to być doraźna pomoc lub wezwanie służb medycznych. Po wypadku w pracy firma zobowiązana jest do stworzenia odpowiedniego zespołu, który zwiększy bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie tzn. dokona oględzin miejsca incydentu i sporządzi formularz, który zarysuje ewentualne uchybienia.

Świadczenia po wypadku

W przypadku sytuacji powodującej uszczerbek na zdrowiu poszkodowanemu przysługuje świadczenie mające na celu pomoc w powrocie do sprawności oraz jednorazowe odszkodowanie. Po danym wydarzeniu w ciągu 14 dni należy sporządzić protokół dotyczący okoliczności tej sytuacji wraz ze wskazaniem konkretnych przyczyn, z powodu których doszło do tego incydentu.

Należy pamiętać, że dane świadczenia przysługują osobie, która nie naruszyła odgórnych zasada BHP określonych w regulaminie firmy, hali produkcyjnej czy też w innych miejscach. Poszkodowany nie może ubiegać się o świadczenie również, jeśli był pod wpływem niedozwolonych w miejscu pracy substancji np. alkoholu.