Umowy zawieramy niemal codziennie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Śladem po nich są na przykład paragony, które potwierdzają zakup danego towaru. Bardzo istotne jest to, aby takie zobowiązania były starannie opisane, przez co obie strony w sytuacji nieporozumienia mogą dochodzić swoich praw. Jak prawidłowo sporządzić umowę cywilnoprawną? Jakie elementy są niezbędne i co należy w niej zawrzeć? O czym pamiętać?

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Jest to wiążące ustalenie określające wzajemne prawa i obowiązki, do których zobowiązują się obie strony, podpisujące dany dokument. Umowa zawiera opis przedmiotu umowy oraz sposób jej wykonania wraz z wysokością wynagrodzenia oferowanego w zamian. Może być zawarta w formie ustnej, pisemnej lub odpowiednich czynności – na przykład poprzez kiwnięcie głową. Jednak forma pisemna jest najbardziej pomocna przy ewentualnym dochodzeniu swoich praw w sytuacji nieporozumień wynikających z niewykonania obowiązków którejkolwiek ze stron.

Co powinna zawierać umowa cywilnoprawna?

Istotna jest dokładna nazwa, która wskazuje na przedmiot umowy – czy jest nim wynajem lokalu, określone dzieło, czy konkretne zlecenie. Ponadto ważny jest dokładny opis stron składających swoje podpisy na dokumencie. Jeśli jest to osoba fizyczna wymagane jest umieszczenie imienia, nazwiska, numeru pesel oraz numeru dokumentu tożsamości wraz z miejscem jego wydania. Jeżeli mowa o podmiocie gospodarczym to należy zawrzeć wszystkie elementy, które pomogą w bezbłędnej identyfikacji przedsiębiorstwa, takie jak nazwa rejestru handlowego spółki i jego numer, NIP, REGON oraz inne istotne dane. Na umowie musi znaleźć się data i miejsce jej zawarcia wraz ze wskazaniem początku obowiązywania – nie zawsze daty te są tożsame. Ponadto w sposób prawidłowy, przejrzysty i jednoznaczny należy opisać postanowienia, do których zobowiązują się strony zawierające porozumienie oraz dokładny opis wymaganej usługi, wynajmowanego lokalu czy produktu będącego przedmiotem zakupu. Ważne jest, aby w taki sam sposób spisać sytuacje, które mogą doprowadzić do zerwania umowy oraz ewentualne ich konsekwencje dla obu stron podpisujących dokument.

O czym pamiętać sporządzając umowę cywilnoprawną?

Warto pamiętać, że mamy prawo do swobodnego kształtowania treści zawieranej umowy, jednak trzeba mieć na uwadze, że jej treść nie może sprzeciwiać się naturze stosunku, ustawie lub też zasadom życia społecznego. Warto też pamiętać o sprawdzeniu, czy osoba reprezentująca spółkę faktycznie ma takie pozwolenie oraz czy dane zostały wpisane w poprawny sposób. Istotny jest również wybór odpowiedniej formy, który będzie odpowiedni do przedmiotu umowy.

Sporządzanie umowy cywilnoprawnej może wydawać się bardzo skomplikowanym procesem, jednak warto pamiętać, że staranne jej przygotowanie może pomóc w jasnym określeniu obowiązków oraz późniejszym ewentualnym dochodzeniu swoich praw. Jeżeli jednak zadanie to nadal nas przerasta, to możemy zwrócić się o pomoc w sporządzeniu takiego dokumentu do prawnika, który z pewnością będzie wiedział jak należy je wykonać oraz udzieli wielu cennych rad.