Informacja o otrzymaniu spadku wiąże się z szeregiem działań, które trzeba podjąć, aby stać się jego pełnoprawnym posiadaczem. Stwierdzenie nabycia spadku jest istotne, ponieważ dokumentu tego mogą wymagać inni spadkobiercy oraz wierzyciele. Poza tym jeśli chcielibyśmy sprzedać odziedziczony dom, to potencjalny nabywca również może wymagać okazania dokumentu prawa własności. Jak otrzymać stwierdzenie nabycia spadku?

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Jest to urzędowy dowód posiadania uprawnień do otrzymanego spadku. Można nim potwierdzić prawo do majątku przed bankiem, notariuszem, kupującym, urzędem komunikacji, sądem czy gminą oraz wieloma innymi osobami i instytucjami. Nie ma przepisu, który wprost określa konieczność posiadania takiego dokumentu, a uzyskanie go leży tylko i wyłącznie w interesie spadkobiercy. Jednak warto zadbać o to, aby taki dowód otrzymać, co może być pomocne przy wielu urzędowych sprawach, takich jak na przykład sprzedaż odziedziczonego budynku mieszkalnego.

Jaki dokument potwierdza nabycie spadku?

To postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. W postanowieniu sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.
Dokumentem potwierdzającym prawa do spadku może też być zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza.

Jak uzyskać spadek?

Spadkobierca zatem ma dwa sposoby na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku. Może to uczynić przed notariuszem. Wówczas umawia się z notariuszem i pozostałymi spadkobiercami na dokonanie czynności, w tym celu niezbędne są dokumenty w postaci aktu zgonu spadkodawcy, aktów urodzeń spadkobierców, ewentualnie akty małżeństwa. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, to wówczas testament należy również przekazać notariuszowi, aby dokonał jego odczytania. Po spisaniu protokołu notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie rejestruje go w spisie Krajowej Rady Notarialnej.

W sytuacji, gdy pomiędzy spadkobiercami występują nieporozumienia, co do kręgu spadkobierców i wysokości ich udziałów postępowanie spadkowe należy przeprowadzić przed sądem. Wniosek składa się w sądzie rejonowym oraz dołącza te same dokumenty, co u notariusza. Sąd spadku z urzędu bada kto jest spadkobiercą, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.