Pacjent, którego zdrowie ucierpiało z powodu błędu lekarza ma prawo dochodzenia swoich roszczeń. Wbrew powszechnej opinii, pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, która zaniechała pewnych działań lub postąpiła niezgodnie z najnowszą wiedzą medyczną nie powinno stanowić większego problemu. W jakiej postaci możesz otrzymać odszkodowanie oraz jak się o nie starać?

Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Żadna ustawa w sposób jasny nie definiuje tego, czym jest błąd w sztuce lekarskiej. Jednakże w większości przypadków kieruje się orzecznictwem Sądu Najwyższego, które mówi, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny. Mówiąc najogólniej, o odszkodowanie mogą występować osoby, które uważają, że w trakcie leczenia (niekoniecznie szpitalnego) przez zaniedbanie lub błąd ze strony personelu medycznego zostały one narażone na szkodę. O zadośćuczynienie warto starać się także wtedy, kiedy ma się pewność, że przeprowadzenie zabiegu było niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej lub zachodzi w sytuacji podjęcia czynności odbiegającej od ustalonego wzorca czy konkretnej procedury medycznej. Co istotne, pacjent wyrażając zgodę na zabieg bierze na siebie ryzyko jedynie zwykłych powikłań pooperacyjnych, przy założeniu, że nie zostaną one spowodowane z winy lekarza.

W jakiej postaci można otrzymać odszkodowanie?

Poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawowym celem tego świadczenia jest rekompensata i złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych doznanych przez poszkodowanego. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeśli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on też żądać odpowiedniej renty od zobowiązanego do naprawienia szkody. Będą to na przykład koszty zakupu leków, opatrunków, wydatki poniesione na zakup sprzętu medycznego lub te związane z koniecznością uczęszczania na rehabilitację.

Jak starać się o odszkodowanie?

Niezbędną rzeczą, na której podstawie można wnieść powództwo o odszkodowanie, jest kompletna dokumentacja medyczna. Umożliwia ona wszczęcie i prowadzenie postępowania przed sądem albo sprecyzowanie roszczeń i zgłoszenie ich ubezpieczalni. W pierwszej kolejności należy jednak ustalić, kto będzie ponosił odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie – lekarz, inny członek personelu medycznego czy zatrudniający ich szpital, bądź też inna placówka medyczna. Pozew składa się do sądu rejonowego lub okręgowego, który jest właściwy ze względu na miejsce siedziby pozwanego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Aby odpowiednio przygotować niezbędną dokumentację najlepiej skontaktować się z adwokatem, który pomoże w uzyskaniu rekompensaty za błędy medyczne.

W każdym przypadku, gdy osoba leczona ma wątpliwości, co do zgodności przestrzeganych procedur lub pojawienia się ewentualnych powikłań, warto skonsultować je dodatkowo z innym specjalistą lub prawnikiem.