Najczęściej zawieraną w życiu umową jest niewątpliwie umowa sprzedaży. Każdy z nas robiąc codzienne zakupu, zawiera nie jedną umowę sprzedaży. W zdecydowanej większości są to umowy, które dla swej ważności nie wymagają formy pisemnej, a potwierdzeniem na ich zawarcie jest paragon. Zdecydowana większość nie ma żadnych problemów z zawarciem takiej umowy. Komplikacje mogą się natomiast pojawić przy zawieraniu, bardzo popularnej, umowy kupna-sprzedaży samochodu. Dlatego też w poniższym artykule znajdziecie kilka wskazówek, jak prawidłowo sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu.

Zawieranie umowy sprzedaży

Zawierając umowę kupna–sprzedaży samochodu należy wskazać datę jej zawarcia oraz godzinę. Doradzam wskazanie godziny zawarcia umowy, ponieważ jest to istotne chociażby ze względu na ewentualną odpowiedzialność za wykroczenia drogowe. Pamiętajmy, że Kupujący po zawarciu umowy porusza się samochodem zarejestrowanym na nazwisko Sprzedającego. Kolejnym krokiem jest wskazanie dokładnych danych osobowych Sprzedającego i Kupującego. Dane osobowe spisujemy z dowodu osobistego. W umowie wpisujemy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód osobisty, numer PESEL. I tu ważna informacja – podanie numeru PESEL jest niezbędne, ponieważ zakład ubezpieczeniowy, z którym została zawarta umowa OC sprzedawanego pojazdu, ma prawo żądać wskazanych danych. Jeżeli nie podamy tych informacji za zapłatę należnej składki Sprzedawca może odpowiadać solidarnie z nowym nabywcą. Pamiętajmy również, że Sprzedawca ma obowiązek w ciągi 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zawiadomić na piśmie zakład ubezpieczeniowy, z którym miał zawartą umowę OC, o sprzedaży samochodu. Ponadto Sprzedawca ma obowiązek podać dane nowego nabywcy, czyli Kupującego wymienione powyżej. Obowiązek ten wynika z art. 32 Ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

O czym należy pamiętać?

W umowie określamy również cenę, za jaką samochód sprzedajemy. Podana kwota powinna być ceną faktycznie uiszczoną. Zaniżanie jej nie ma najmniejszego sensu i obarczone jest dużym ryzykiem. Podatek od czynności cywilnoprawnych, jaki musi uiścić Kupujący, a który wynosi 2%, uzależniony jest od wartości pojazdu, a nie ceny określonej w umowie. Ponadto przy ewentualnych sporach wynikłych na tle zawartej umowy, np. dotyczących wad pojazdu Sprzedawca z pewnością będzie wskazywał na cenę określoną w umowie, a nie na faktycznie uiszczoną. Tym samym przy ewentualnym odstąpieniu od umowy i zwrocie pieniędzy należna będzie cena określona w umowie. Przy konstruowaniu umowy kupna–sprzedaży dokładnie musimy opisać samochód. Wskazujemy jego markę i model, numer rejestracyjny, numer nadwozia, rok produkcji, kolor, stan licznika przebiegu. Możemy wskazać również jego cechy szczególne, jeżeli takie posiada. W sytuacji, gdy samochód ma jakieś uszkodzenia również należy to zaznaczyć w umowie, opisując je szczegółowo. W umowie należy również zaznaczyć, czy pojazd jest powypadkowy, czy bezwypadkowy. Zalecane jest, aby w umowie dokładnie opisać sposób oględzin pojazdu. Warto wpisać, w jakim miejscu Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu tzn. czy było to podwórko czy warsztat samochodowy. Ponadto wpisujemy również informację, czy Kupujący wykonał jazdę próbną, jeżeli nie, to z jakich powodów. Zawarcie wskazanych informacji w umowie może mieć istotne znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne pojazdu.

W umowie sprzedaży powinien być również zapis stanowiący oświadczenie Sprzedawcy, że pojazd będący przedmiotem umowy jest jego wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. W umowie zawieramy również wyliczenie co zostało wydane Kupującemu wraz z samochodem. Sprzedawca ma obowiązek wydać Kupującemu: komplet kluczyków, Kartę pojazdu, dokument ubezpieczenia.

Zalecam, aby dokonując zakupu pojazdu dokładnie zapoznać się z dokumentacją pojazdu oraz z jego stanem technicznym. Strony umowy powinny również sprawdzić swoją tożsamość na podstawie dowodów osobistych. Zanim dokonamy podpisania umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z zawarciem umowy zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.