Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego www.wegrzynowska.pl

§ 1 Definicje

Serwis – serwis znajdujący się pod adresem www.wegrzynowska.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.

Administrator – adwokat Patrycja Węgrzynowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Patrycja Węgrzynowska z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065) przy ul. Żydowskiej 11 lok. 2, adres e-mail: adwokat@patrycjawegrzynowska.pl

Polityka prywatności – niniejszy dokument informujący użytkowników serwisu o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach Serwisu.

Dane osobowe – informacje zawierające dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

Obowiązujące przepisy – wszelkie akty prawne mające charakter powszechnie obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Zbierane i przetwarzane dane

 1. Serwis zbiera dane pozwalające na identyfikację konkretnej osoby, tylko w zakresie Użytkowników, którzy wypełnili Formularz kontaktowy w Serwisie.
 2. Podczas odwiedzin na stronie serwisu zostaje zapisany adres IP, adres strony z której Użytkownik trafił na stronę Serwisu, historia przeglądania Serwisu oraz data i czas jej trwania. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy, w związku z administrowaniem Serwisem. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie, aczkolwiek ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 3. Administrator zbiera oraz przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Użytkownika korzystającego z Serwisu w zakładce „Kontakt”, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na powyższe zgodę. Administrator danych zbiera i przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
 4. Powyżej opisane dane są zbierane oraz będą przetwarzane w celu realizacji usługi za pomocą Serwisu, kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Podając swój adres email oraz numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie w jakim wyraził na to zgodę.
 6. Administrator danych jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (w tym żądanie uprawnionych organów ściągania), rozpatrywania roszczeń, ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób, oraz w celu wykonania świadczenia na rzecz Użytkownika.

§ 3 Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne poprzez wyrażoną przez Użytkownika zgodę na instalację przez witrynę plików cookies. Decyzja Użytkownika w tym zakresie jest w pełni dobrowolna.
 2. Pliki cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwalają one rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości Serwisu. Za pośrednictwem plików cookies nie dochodzi do zapisania danych osobowych Użytkowników.
 3. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie korzystać z plików cookies, może wyłączyć obsługę tej funkcji w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację w tym zakresie Użytkownik może znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki. W przypadku wyłączenia tej funkcji Użytkownik będzie mógł nadal korzystać z Serwisu, pojawić się mogą jednak ograniczenia w tym zakresie.

§ 4 Przechowywanie oraz dostęp do danych

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej Rozporządzenie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat Patrycja Węgrzynowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Patrycja Węgrzynowska z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065) przy ul. Żydowskiej 11 lok. 2, adres e-mail: adwokat@patrycjawegrzynowska.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Poznaniu jest Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu adres: 60-788 Poznań ul. M. Konopnickiej 15.
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/zlecenia. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia.
 5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej niż do przedawnienia dochodzonego roszczenia lub zatarcia skazania.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie adwokatom lub radca prawnym, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, tylko w celu umożliwienia zastępstwa Administratora prowadzącego sprawę.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Wskazane uprawnienia mogą być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: adwokat@patrycjawegrzynowska.pl, bądź pisemnie w siedzibie Kancelarii.

 8. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych we wskazanym wyżej celu i podstawie. Administrator zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania może utrudnić bądź uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 10. Administrator informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 11. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.