Prawo karne

Prawo karne, z uwagi na zdobyte doświadczenie zawodowe podczas pracy w prokuraturze jest szczególnie bliską dziedziną adw. Patrycji Węgrzynowskiej.

W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • obrona osób podejrzanych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego,
 • sporządzanie środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji,
 • prawo karne wykonawcze:
  • dozór elektroniczny,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • przerwa w karze pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności,
  • wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
 • wyrok łączny,
 • zatarcie skazania.

Kancelaria świadczy również usługi dla osób pokrzywdzonych przestępstwem reprezentując ich interes zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach takich jak:

Małżeństwo:

 • rozwód (z orzeczeniem winy, bez orzekania o winie, z nakazaniem eksmisji małżonka uniemożliwiającego swoim rażąco nagannym postępowaniem wspólne zamieszkiwanie, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania),
 • separacja,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego (podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie),
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • wniosek o nakazanie wypłacenia małżonkowi wynagrodzenia,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • umowa o podział majątku wspólnego,
 • sprawy z zakresu podziału majątku, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.
Rodzice i dzieci:

 • alimenty na rzecz dzieci (podwyższenie, obniżenie, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
 • ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie),
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób poszkodowanych:

 • w wypadkach komunikacyjnych,
 • w wypadkach przy pracy,
 • błędem w sztuce lekarskiej.
Ponadto Kancelaria w zakresie odszkodowań świadczy następującą pomoc prawną:

 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń w zakresie wysokości wypłaty odszkodowania na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego (mieszkania, domu) a także umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów OC,
 • odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeń,
 • dochodzenie należności w postępowaniu sądowym.

Prawo spadkowe

Kancelaria z zakresu prawa spadkowego reprezentuje Klientów w następujących sprawach:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • zabezpieczenie spadku: spis inwentarza, wykaz inwentarza,
 • zachowek.

Prawo cywilne

Kancelaria z zakresu prawa cywilnego świadczy usługi w następujących sprawach:

 • ustanowienie służebności gruntowej/zniesienie służebności gruntowej,
 • ustanowienie służebności osobistej/zniesienie służebności osobistej,
 • zasiedzenie,
 • zobowiązania,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki.

Prawo turystyczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących sprawach:

 • niskiej jakości usługa biura podróży,
 • zmiany warunków umowy turystycznej,
 • niekorzystne zmiany celu wycieczek,
 • odmowy wypłacenia odszkodowania przez biuro podróży,
 • odwołany lub opóźniony lot,
 • zagubiony lub zniszczony bagaż.

Usługi dla podmiotów gospodarczych

W ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • stałej obsługi prawnej firmy, zakres obsługi uzależniony jest od indywidualnych potrzeb Klienta,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami w zakresie zwrotu należności (zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika),
 • przedsądowe dochodzenie roszczeń,
 • sądowe dochodzenie roszczeń,
 • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów.